Επιδότηση ΕΣΠΑ για Ανακαίνιση
Σπιτιού

 


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

(προδημοσίευση)

  Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη . Το <<εξοικονομώ >> που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου και το  <<ανακαινίζω >> που έχει να κάνει με την γενικότερη ανακαίνιση  χωρίς να υπάρχει ενεργειακή αναβάθμιση .

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) .

 Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ενοικίασης της κατοικίας  κατοικία, ο αιτών  θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή  επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

   Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών  θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια

κατοικία.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2021 θεωρείται πρόσφατη απόκτηση και δικαιούται να ενταχθεί στο πρόγραμμα χωρίς απαραίτητα να έχει την χρήση της κύριας κατοικίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

– Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο  είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης.

– Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση. Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα.

– Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 Σκέλος «Εξοικονομώ» Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 α) το γινόμενο του 1,00 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

 β) το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

 γ) τις 22.500 €.

Σκέλος «Ανακαινίζω» Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 α) το γινόμενο του 75 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

 β) τις 10.000 €.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σκέλος «Εξοικονομώ»

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (smarthome)

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Σκέλος «Ανακαινίζω»

Εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ».

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που εντάσσεται ο αιτών και ορίζεται ως εξής:

 

 

Ατομικό Εισόδημα

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

       σκέλος «Εξοικονομώ»

Bonus αποκέντρωσης

 

 

 

Ιδιοκατοίκηση

 

 

Χρήση από έτερο πρόσωπο

 

 

1

≤5.000

 

≤10.000

75% 

 

65%

 

 

 

15%

 

2

>5.000 – 10.000

 

>10.000 – 20.000

 

70%

 

60%

3

>10.000 – 20.000

 

>20.000 – 30.000

55%

 

45%

4

>20.000 – 30.000

 

>30.000 – 50.000

 

45%

 

40%

 

Για αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων , προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης.

Ειδικά για τον Ν.Σερρών οι περιοχές που εντάσσονται είναι οι πρώην Καποδιστριακές κοινότητες

 Ανω Βροντούς, Ορεινής, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου, Καπνοφύτου, Προμαχώνος , καθώς και οι κοινότητες του πρών Δήμου Κορμίστας Ηλιοκώμη,Κορμίστα,Νέας Μπάφρα και Συμβολή

Το ποσοστό επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντια για όλους 30%.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων καλύπτεται

Α) με Ίδια Κεφάλαια,

Β) με δυνατότητα δανειακής σύμβασης, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ή με συνδυασμό των παραπάνω με επιδοτούμενο το ποσό του επιτοκίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική, στο πλαίσιο συνολικής βαθμολογίας που θα προκύπτει βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 Εξοικονόμησης ενέργειας συντελεστής βαρύτητας 50%

 Κατά κεφαλήν εισόδημα  συντελεστής βαρύτητας 14%

 Βαθμοημέρες  ηλιοφάνειας συντελεστής βαρύτητας 7%

 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ συντελεστής βαρύτητας 5%

 Παλαιότητα κατασκευής συντελεστής βαρύτητας 3%

 Μονογονεϊκή Οικογένειασυντελεστής βαρύτητας   7%

 ΑμεΑ συντελεστής βαρύτητας 7%

 Πολύτεκνοι  συντελεστής βαρύτητας 7%